Om dessa webbsidor

Vi lever i en tid när allt fler människor utsätts för ökad stressbelastning i både arbetsliv och vardagsliv och när stressrelaterade sjukdomar påverkar den så kallade folkhälsan i allt högre grad. Trots att den svenska djurskyddslagen tydligt skyddar tamboskap från att utsättas för alltför stark stressbelastning så börjar man först nu vilja inse att människor inte skiljer sig så värst mycket från kor och grisar när det gäller de gemensamma uråldriga fysiologiska stressmekanismerna. Människan får ändå anses vara mera stresskänslig än djuren genom att hon förutom stressförhöjning genom fysisk överbelastning också kan starta upp stressmekanismerna genom sin mycket mera utvecklade mentala förmåga att föreställa sig och uppleva hot av alla de slag. Dock förefaller det hittills inte ha varit intressant för statsmakterna att på samma sätt som man genom lagstiftning har skyddat tamboskap skydda män-niskor från skadlig stresspåverkan i arbetsliv och samhälle. Men allt tyder nu på att man i Sverige börjar ta den ökande stress som människor utsätts för i sitt arbete på allvar.

Eftersom jag i mitt yrke som läkare under många år har försökt hjälpa dem som drabbats av den långvariga och höga stressbelastningens följder känns det viktigt och riktigt att på ett förhoppnings-vis lättförståeligt sätt sprida kunskap om stressmekanismernas funktioner och betydelse för nutidens människa. Internet erbjuder här ett modernt sätt att presentera det material som jag tidigare har an-vänt mig av i yrket.

Jag vill påpeka att de här webbsidorna inte vänder sig till vetenskapen och den akademiska världen utan syftar till att ge den stressade, men om stressfunktioner mindre kunniga, individen en möjlighet till att själv minska sin stressbelastning och därmed också minska risken för att drabbas av stressut-lösta sjukdomstillstånd.

Detta är det enda syftet med dessa webbsidor. Inga som helst ekonomiska intressen är förknippade med dem. Reklam och annonsering liksom hänvisningar till webbadresser med affärsmässig eller ideologisk inriktning förekommer inte och skall inte förekomma.

​

Eberhard Berg

Tillbaka