Om dessa webbsidor

Vi lever i en tid när allt fler människor utsätts för ökad stressbelastning i både vardagsliv och arbete. En tid när stressrelaterade sjukdomar också påverkar den så kallade folkhälsan i allt högre grad. Svenska djurskyddslagar skyddar tamboskap från att utsättas för hög och skadlig stress, möjligen av omtanke om djuren men ganska säkert också av omtanke om mjölk- och köttproduktionen. Omtanke om människors välbefinnande borde förstås ligga på minst lika hög nivå. Det verkar dock som om det faktum att vi människor inte är så värst olika våra kor och grisar när det gäller gemensamma uråldriga fysiologiska stressmekanismer ännu inte är allmänt accepterad. Människans känslighet för stress och dess fysiologiska reaktioner kan till och med vara större än hos andra däggdjur genom att hon också kan starta upp stressmekanismerna genom sin mycket mera utvecklade mentala förmåga att kunna föreställa sig hot i olika sammanhang, även när faktiska stressorer i omvärlden inte är särskilt uttalade .

Det förefaller som om styrande personer inom politik och affärsvärld hitintills inte varit medvetna om den mänskliga stressens skadeverkningar, trots decennier av ökande vetenskaplig kunskap om detta. Om det beror på brist på kunskap eller brist på intresse vill jag låta vara osagt. Det borde dock anses vara lika viktigt att så långt som möjligt också skydda människor för skadlig stress i arbetsliv och samhälle. Om inte av andra skäl så dock på etisk och moralisk grund. Men det är numera också välkänt att de flesta människor som inte tvingas att arbeta under hög stress blir mera produktiva i sitt arbete och når bättre resultat i sina yrken. Det fungerar på samma sätt som med kornas mjölkproduktion.

Under många år har jag försökt hjälpa människor som drabbats av följderna av en långvarig och hög stressbelastning. Därför känns det viktigt att på ett förhoppningsvis lättförståeligt sätt sprida kunskap om stressmekanismernas funktioner och - minst lika viktigt - hur vi själva kan lära oss att hantera vardagens stress. Internet erbjuder här ett modernt sätt att presentera det material som jag tidigare har använt mig av i mitt yrke.

Jag vill påpeka att de här webbsidorna inte vänder sig till vetenskapen och den akademiska världen. Syftet är att om möjligt erbjuda någon kunskap till dem som upplever hög stress i sitt vardagsliv men inte själva är insatta i den långvariga stressens funktioner och dess konsekvenser. Förhoppningsvis kan det hjälpa dem att sänka sina stressnivåer och därmed minska risken för stressutlöst sjukdom.


Eberhard Berg

Tillbaka