Personlig utveckling

Vad är det ?

Medveten självutveckling är inte enbart ökad kännedom om världen.

Den innebär i första hand att klarare få se mig själv.

Att se och lära känna mina yttre roller i mitt vardagsliv.

Att ömsint lära känna den som skyddas

av mina överlevnads- och försvarsbeteenden.

Där finner jag mitt absoluta värde och min innersta personlighet.

Där finner jag de goda krafterna som hjälper mig att växa.

Så lär jag mig att skapa harmoni, inom mig och i min värld.

Att tillgodose behov

är en viktig grund till det som motiverar våra handlingar i livet. De fysiska behoven kom-mer först. Självförverkligandet kommer sist och kräver att basala mänskliga behov i stort sett är tillgodosedda. Självinsikt kan under-lätta livet på samtliga nivåer.

Självpåverkan

Av händelser i livet lär alla däggdjur sig vad som är tryggt och vad som kunde vara farligt. Det är till hjälp för överlev-naden vid nästa händelse av samma art.

Människan, till skillnad från de andra djuren, kan göra sig en livligare före-ställning om världens farligheter och sin förmåga att hantera dessa och det påverkar hennes handlingsförmåga.

Negativa inre bilder

Dåligt självförtroende och tvivel på förmågan att hantera livets krav, tillsammans med en egen hotfull bild av världen, ökar negativ förväntan inför händelser som känns besvärliga. Det för-sämrar handlingskraften under själva händelsen. Bedömer vi vår insats negativt ökar tvivlet på oss själva och det vi måste klara av. Så ökar och för-stärks en negativ förväntan inför nästa gång vi skall prestera något. Det försvagar åter mod och hand-lingskraft och vår insats kommer att bli sämre än den annars skulle bli. Återkopplingen blir till en negativ spiral. Så skapas negativa självuppfyllande profetior.

Mänsklig växt och mognad

kräver vissa positiva övertygelser och egenskaper. Vi kan lära oss att väcka dem, förstärka dem och handla efter dem! Detta kallas självutveckling!

Komplettera livets skola

med ditt eget universitet !

Gå vishetens väg !