Om människan

Liv är överföring av

INFORMATION

Allting hänger samman.

Kosmos är uppbyggt av dynamiskt rörliga system som inter-agerar med varandra. Atomer sluter sig samman och bildar de rörliga energisystem som vi kallar molekyler. Molekyler sluter sig samman till olika ämnen. Solar och planeter utgör rörliga system som i oändlig mångfald bildar galaxer. I människans kropp bildar molekyler celler. Celler av olika slag bildar levande organ. Organen samverkar till en levande kropp.

Människans medvetande kan definieras på samma sätt. Man kan se vakenmedvetandet som ett rörligt system som hela tiden samspelar med det undermedvetna. Inom sinnet kan tankar, föreställningar och känslor ses som rörliga system som sam-spelar med varandra.

Inom människan samt mellan henne och hennes omvärld byter dessa rörliga system av olika storlek och karaktär information med varandra och den informationen uttrycker sig på olika sätt

i olika system, allt efter deras art och funktionssätt.

Så fungerar kosmos, så fungerar människan och så fungerar också människans samhälle.

Om du vill veta mera så klicka på de blå understrukna orden i texterna

En människa

kan uppleva sig själv och det som finns utanför henne. Men hon kan också betrakta människor och om-värld, bedöma och mäta det hon ser och därigenom bestämma vad hon anser vara förståeligt och normalt. Båda perspektiven är nödvändiga.

ETT TILLSTÅND AV

FULLSTÄNDIGT

FYSISKT, PSYKISKT OCH SOCIALT VÄLBEFINNANDE,

inte endast frånvaro av

sjukdom och funktionsnedsättning

                                               (WHO)

Hälsa

kan definieras som en upplevelse av god balans i och mellan systemen i kropp och sinne samt mellan individen och dess omvärld.

Folkhälsa

är samhällets insatser för att så många medborgare som möjligt skall få möj-lighet till god hälsa.

Individens hälsa

kräver också motivation, eget engagemang och kunskap om sig själv.