Människans dynamiska helhet

Bilden av människan kan inte enbart begränsas till samspelet mellan sinne och kropp. Det finns inget ting i detta universum som kan existera utan en omgivning som tinget påverkar och blir påverkad av. Människan lyder under samma tvingande ordning.

​

De stora omvärldssystemen som vi ständigt samspelar med utgör vår livsmiljö som vi är mycket snävt anpassade till. Med det menas lufte, ljus och värme, natur m.m.

​

Vi är flockdjur och därför är relationerna med andra av vårt slag livsviktiga för oss. Även om det kan vara skönt att vara för sig själv ibland så mår människan vanligen dåligt och förtvinar mentalt om hon inte har ett fungerande socialt kontaktnät.

​

Vi behöver kläder, tak över huvudet, uppvärmning när det är kallt, verktyg för att bygga våra hus och skaffa och laga vår mat. Allt detta tillhör det ekonomiska området.

​

Precis som andra däggdjur behöver människan en viss daglig sysselsättning. Om sinne och kropp inte får regelbunden stimulans så förtvinar de och  livsfunktionerna försvagas. Sysselsättning i den meningen är dock inte liktydigt med det vi kallar arbete. I vår moderna civilisation måste vi vanligen kombinera områdena ekonomi och sysselsättning och det tillsammans betecknar som arbete. Just den kombinationen är dock inte absolut nödvän-dig för människans balanserade funktion. Den kan till och med bli skadlig. Sysselsättning i mening av fritt och aktivt bruk av kropp, hjärna och sinne är normalt något som skänker högre däggdjur, och människan, lust och tillfredställelse. Ansträngningen att få ihop eko-nomiska medel för att överleva har inte nödvändigtvis samma goda effekter på våra livs-system. Det har gjort att vi skiljer på arbete och fritid varvid det första många gånger anses, och känns, som olustbetonat och det andra som lustbetonat.

​

Ser man människan och hennes dynamiskt samverkande livssystem på detta sätt så är det lätt att förstå att om ett av de ovan nämnda dynamiska undersystemen kommer i långvarig kraftig obalans så kommer det obönhörligt att rubba balansen i nästa system och i nästa och i nästa o.s.v. Bilden visar alltså ett holistiskt koncept av hur människans olika livsfunk-tioner och den värld hon lever i är beroende av varandra.